top of page
Woman Typing

סקר בתי הדין של ישראל

אני

אם אתם רואים את בית הדין שלכם, אנא לחצו עליו. אחרת, הכניסו את הפרטים של בית הדין בצד ימין

או

האם התיק עדיין פעיל היום
בסולם מ1-לא מרוצה עד 5 -מאד מרוצה, מה דירוג שלך לחוויה הכוללת מבית הדין הזה?
האם היית ממליצה על בית דין זה לחבר
?בסולם מ1-בכלל לא עד 5 -מאד בכבוד, האם הרגשת שהדיינים וצוות בית הדין, מתייחסים אליכם בכבוד
Did the Beit Din at any point tell you to come without representation?
האם היה לך ייצוג בתהליך בבית הדין
האם הייתה בעיה של סרבנות גט בתיק שלכם
?האם שניכם רציתם להתגרש
האם בית הדין נתן פסק דין שצריך לתת גט
האם הוגשה גם בקשה בבית משפט אזרחי
האם התבקשת לוותר על משהו בתמורה לגט?
?האם בסופו של דבר אכן ויתרת על משהו בתמורה לגט
במקרה שהתיק בבית הדין עדיין פעיל, כמה זמן כבר הוא פעיל
אם התיק כבר סגור, כמה זמן זה לקח
איך השפיע התהליך בבית הדין על בריאותך הנפשית

הסקר שלך נשלח

An error occurred. Try checking that all required questions (with red outlines) have been answered.

bottom of page